Dopravní podnik hl. m. Prahy začal odstraňovat plevel z městských pozemků pouze mechanicky nebo ekologicky šetrnými postupy, např. horkou vodou, a úplně přestane používat glyfosát (přípravek Roundup)…

Reaguje tak na záměr Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP), který plánuje doporučení městským firmám a radnicím provádět údržbu zeleně bez použití chemie. DPP to umožňuje smlouva s novým dodavatelem služeb komplexní údržby zeleně, která také vstoupila v činnost. Tyto služby bude pro DPP následující čtyři roky nebo do vyčerpání částky 49 milionů Kč nově zajišťovat společnost MIRA expert s.r.o., jež zvítězila ve výběrovém řízení.

Technologie šetrné likvidace plevelů horkou vodou bez herbicidů na zpevněných i nezpevněných plochách či komunikacích je poměrně jednoduchá. Pomocí speciálního nástavce jsou jednotlivé rostliny smáčeny horkou vodou nebo párou, jejíž teplota při výstupu z trysky dosahuje 98 °C. Působením horké vody dochází k narušení rostlinných pletiv, sražení rostlinných bílkovin a nevratnému poškození části nebo dokonce celého kořenového systému. Zbytky zasažených rostlin následně stačí po chvíli uklidit standardními mechanickými postupy.

Likvidace samotné rostliny je velmi účinná a funguje dlouhodobě. Tuto metodu lze využít jak na odstraňování běžného plevele, tak i invazivních rostlin, ideálně do výšky zhruba půl metru. V tomto spektru neexistuje bylina, která by odolala aplikaci téměř vařící vody. Výhodou této metody je její jednoduchost, dostupnost a etrnost k životnímu prostředí – k odstraňování plevele používáme pouze horkou vodu bez jakékoliv chemie či prav. Navíc voda může být v kvalitě užitkové, např. dešťové,“ řekl Miroslav Matyáš, jednatel společnosti MIRA expert s.r.o., která bude tuto službu DPP poskytovat. DPP ji bude využívat v celé své kolejové síti včetně obratišť a zastávek, mimo zatravněné kolejové svršky, dále pak např. na zpevněných plochách kolem stanic metra, na autobusových terminálech nebo v depech metra.

V České republice se glyfosát rozhodlo přestat používat v rámci údržby zeleně např. město Brno, omezuje jej také Hradec Králové, Liberec a uvažují o tom další radnice. V Praze na svých pozemcích glyfosát nepoužívá např. městská část Praha 12. Výbor pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životního prostředí zastupitelstva hl. m. Prahy chce všem městským firmám i radnicím doporučit stejný postup, tj. při likvidaci plevele glyfosát vůbec nepoužívat. „Vítám jakoukoliv zdravější alternativu, kterou můžeme městu a lidem v něm nabídnout. Jdeme udržitelným způsobem vstříc životnímu prostředí preferováním MHD, co nejrychlejší přípravou dostavby vnitřního i vnějšího okruhu, ale také výběrem šetrnějších doplňujících prostředků, pokud je to jenom trochu možné. A horká voda je v tomto případě nejšetrnější prostředek, jaký si lze představit,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Ekologická likvidace plevele bez použití chemie je jednou z mnoha služeb komplexní údržby zeleně, na kterou DPP loni vypsal veřejné výběrové řízen, a jehož výsledky vyhlásil letos v dubnu a následně po revizi předchozího rozhodnutí v srpnu. Kromě likvidace plevele bude dodavatel pro DPP ve stanovených lokalitách zajišťovat údržbu zeleně, jako je sečení, hrabání, hnojení či obnova zničených trávníků, dále odstraňování náletových dřevin, výsadbu rostlin a dřevin, zatravňování tramvajových tratí, odbornou úpravu keřů a stromů, zalévání, pletí či mulčování apod. „Jsem rád, že se nám podařilo dovést do úspěšného konce tuto ne zcela jednoduchou veřejnou zakázku a dvojnásob mě těší, že se to termínově povedlo sladit s plánovaným záměrem a požadavkem MHMP nepoužívat při údržbě zeleně na městských pozemcích glyfosát. Můžeme tak zareagovat s předstihem a být první městskou firmou, která bude plevel v Praze odstraňovat pouze ekologickými postupy,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Hlavním hodnotícím kritériem výběrového řízení byla cena za poptávané služby komplexní údržby zeleně, kromě toho DPP posuzoval také kvalifikaci uchazečů. Do tendru se přihlásilo celkem osm společností. Cenově nejnižší nabídku podala společnost Prostor a.s., která byla po rozhodnutí o výběru požádána DPP, aby se prokázala platným výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. DPP nechal současně výběrové řízení posoudit u externí advokátní kanceláře. Analýza potvrdila, že celý proces výběrového řízení, od jeho vyhlášení až po rozhodnutí o výběru dodavatele, proběhl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Vítězná společnost bohužel ve stanoveném termínu nedoložila, i přes opakované výzvy DPP, že právoplatně splňuje požadavky na kvalifikaci a nemá žádné daňové nedoplatky. DPP proto v červnu nařídil opětovné jednání hodnotící komise, jež nově vyhodnotila a posoudila další nabídku v pořadí. Vítězem tendru se tak stala společnost MIRA expert s.r.o., která podala druhou nejvýhodnější nabídku a ve stanoveném termínu splnila všechny požadavky na kvalifikaci.

Vzhledem k chystanému záměru MHMP nepoužívat glyfosát při údržbě zeleně a v souladu s principy environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek DPP přistoupil při uzavírání smlouvy s vítěznou společností k rozšíření plnění také o ekologicky šetrný způsob likvidace plevele. I přes rozšíření plnění, vysoutěžená celková cena poskytovaných služeb zůstala beze změny. Taková úprava smluvních vztahů po vyhlášení výsledků výběrového řízení je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. „Pro DPP je tato úprava výhodná, protože za stejnou cenu, kterou jsme v tendru vysoutěžili za chemický způsob likvidace, budeme dostávat hodnotnější plnění v podobě k životnímu prostředí šetrnějšího způsobu odstraňování plevele,“ uzavírá Petr Witowski.

Autor: DPP, Praha, ČR, 20.10.2019

Zdroj:

http://www.dpp.cz/dpp-bude-plevel-likvidovat-pouze-ekologicky-umozni-to-smlouva-s-novym-dodavatelem-sluzeb-udrzby-zelene/