Hlavní město Praha v rámci svých kompetencí zajišťuje poskytování služeb městského mobiliáře pro potřeby osob na svém území…

Současný režim provozu městského mobiliáře bude na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ukončen ke dni 30. 6. 2021. Služby městského mobiliáře na území hlavního města Prahy jsou zásadní veřejnou službou, která je poskytována ve veřejném prostoru. Kvalitní městský mobiliář má řadu přímých a nepřímých důsledků na kvalitu života ve městě, vzhled města, bezpečnost, dopravní situaci, na kvalitu ovzduší, životní prostředí a mnoho dalšího. Proto se Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA) rozhodlo zhodnotit současný investiční záměr hl. m. Prahy (HMP) do městského mobiliáře, který má zajistit poskytování této služby po ukončení platnosti smlouvy se současným poskytovatelem.

„Pojem městský mobiliář zahrnuje prvky jako zastávkové přístřešky umístěné v okolí zastávek MHD, odpadkové koše, ochranná zábradlí, samostatně stojící reklamní zařízení, veřejné WC nebo stojany na kola. Jedná se tedy o zásadní součást veřejného prostoru, jejichž poskytování a provoz má zásadní dopad na společenský užitek obyvatel hlavního města,“ vysvětluje Pavel Peterka, analytik CETA, a dodává: „Pokud by poskytování jakéhokoliv prvku bylo redukováno, ať již jsou důvody jakékoliv, na život v Praze to bude mít silný negativní dopad. A proto nás téma silně zajímá.“
Dle stávající smlouvy jsou veškeré prvky mobiliáře ve vlastnictví současného provozovatele (JCDecaux) i po skončení smluvního vztahu. Smlouva nestanovuje žádnou opci o odkupu prvků mobiliáře ze strany HMP, ani právo prvky mobiliáře nadále užívat po skončení smlouvy. Naopak, provozovatel (JCDecaux) je povinen po ukončení smlouvy prvky mobiliáře odstranit. To je klíčové.

Komise Rady HMP k městskému mobiliáři se totiž nyní rozhoduje o způsobu poskytování služeb městského mobiliáře od léta roku 2021. Komise proto zadala ke zpracování porovnání nových variant provozu městského mobiliáře. Variantou 1 je Vlastní realizace, kdy HMP investuje do mobiliáře a hradí provozní náklady, zároveň také ve vlastní režii pronajímá reklamní plochy. Varianta 2 je variantou Koncese, kdy vše zajišťuje koncesionář, který městu platí peníze, a HMP má navíc vyhrazené některé reklamní plochy pro vlastní užití.

Veřejně dostupná analýza z dílny CS – Project, která varianty hodnotí, dochází k závěru, že obě varianty vychází z hlediska čisté současné hodnoty projektu (NPV) téměř identicky. Ačkoliv v současnosti platí varianta 2 – Koncese, ale vypracovaný materiál pro HMP doporučuje variantu 1 – Vlastní realizaci. „Z pohledu ekonomické analýzy jsou však obě varianty spojeny s rozdílnou mírou rizika či nároků na know-how, provoz mobiliáře a jeho každodenní údržba nejsou triviální úkony. Ekonomická teorie i příklady z praxe ukazují, že provozování komerčních služeb státem nebo municipalitami přináší významná rizika, ať již z pohledu objektivní kalkulace nákladů a příjmů, provozního zajištění služby, transparentního soutěžení jednotlivých dodavatelsko-odběratelských vazeb, flexibility při mimořádných událostech, promítnutí volatility tržních cen či bobtnání státní správy,“ říká Aleš Rod, ředitel výzkumu CETA.

Z tohoto důvodu analýza CETA upozorňuje na 16 zásadních rizikových bodů (viz příloha níže), které je možné v současném projektovém záměru HMP vymezit. „Doporučujeme zastupitelům hlavního města i v městských částech věnovat této konkrétní věci mimořádnou pozornost a připravit provoz městského mobiliáře po roce 2021 opravdu detailně. Neuvážené rozhodnutí, založené na populismu a nedostatečné analýze, by totiž mělo zásadní dopad na kvalitu veřejného prostoru v Praze, ať již pro obyvatele nebo pro turisty,“ ukončuje Rod.

16 rizikových bodů investičního záměru hl. m. Prahy ve věci městského mobiliáře zde:

http://eceta.cz/tiskova-zprava-analyza-investicniho-zameru-magistratu-hl-m-prahy-ve-veci-nahrady-mestskeho-mobiliare/

Autor: CETA, Praha, ČR, 25.1.2020