Radní ZHMP, Hana Kordová – Marvanová vypracovala analýzu k zákonu o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby a k podnikání schválených v Poslanecké sněmovně PČR dne 8.4.2020…

Ochrana ekonomicky zasažených nájemců, jejich bytové potřeby a podnikání je naprosto nezbytná a je zapotřebí, aby Česká republika v tomto směru využila efektivní a rychlá opatření. Z analýzy zákonu vyplývá, že sněmovnou schválené zákony tento požadavek nesplňují. Nabízí se však řada jiných možných řešení, a to ať už za využití stávajících institutů státní sociální podpory či přijetím jiných zvláštních opatření, například formou státních záruk.

Proto je zapotřebí přijmout takové změny obou zákonů, které napraví tyto nedostatky. Řešení jsou možná ve dvou směrech:

Finanční pomoc nájemcům, a to formou poskytnutí mimořádného státního příspěvku na bydlení pro nájemce bytů a mimořádné finanční pomoci nájemcům, kteří mají pronajaty prostory sloužící podnikání a v důsledku zákazu podnikání nemají z tohoto podnikání příjem a přitom jsou povinni hradit nájemné.

Podpora pronajímatelů ve formě záruk státu za úhradu dlužného nájemného, pokud je nebude schopen nájemce v ochranné době uhradit (viz znění pozměňovacích návrhů).

S nastalou mimořádnou situací je nepochybně zapotřebí se co nejrychleji a nejefektivněji vypořádat, a to způsobem, který bude co možná nejméně zasahovat do základních práv obyvatel v souladu s principem proporcionality. Ať již však dojde k přijetí jakéhokoli opatření, není přípustné, aby stát právními normami přenášel svou odpovědnost a výslednou ekonomickou zátěž na pronajímatele jako soukromé subjekty bez jakékoli náhrady či jiného řešení dopadů na ně, a přitom fakticky nepomáhal nájemcům, tedy těm, o jejichž ochranu usiluje.

Spolupracuji tak, s občanským sdružením majitelů domů v ČR 

Tisková zpráva zde:

1) Občanské sdružení majitelů domů v ČR (OSMD), které sdružuje asi 3.500 majitelů nemovitostí se obrátilo naléhavým dopisem na senátory kvůli zákonům, které v nouzovém stavu schválila minulý týden Poslanecké sněmovna na návrh vlády. Jedná se o dva zákony, které mají zmírňovat dopad epidemie na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby a prostor sloužících podnikání (senátní tisky č. 234 a 239). 

2) Zákony nájemcům reálně vůbec nepomáhají a přenáší břemeno bez náhrady na pronajímatele. Zákony pouze znemožňují pronajímateli po stanovenou ochrannou dobu do 31.12.2020 dát nájemci výpověď z nájmu z důvodů neplacení nájemného. S ohledem na nynější složitou ekonomickou situaci je zcela reálné, že mnohým nájemcům se nepodaří do konce ochranné doby zaplatit veškeré vzniklé dluhy na nájemném, což znamená nejen přímé ohrožení bydlení či užívání prostor k podnikání těchto nájemců, ale také riziko insolvence.

3) Stát těmito zákony přenáší veškerou ekonomickou zátěž na pronajímatele, přičemž toto omezení vlastnického práva je v rozporu s ústavním pořádkem, a to především s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, neboť jakékoli omezení vlastnického práva je přípustné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu, s níž však zákony v jakékoli podobě nepočítají. Zákony mohou způsobit vážné ekonomické problémy pronajímatelům a mohou vést pouze k prohloubení současných problémů hospodářství, neboť to pro pronajímatele znamená potenciální nedobytnost jejich pohledávek a hrozbu vážných ekonomických problémů. 

4) Proto se OSMD obrací na senátory s apelem, aby vrátili zákony sněmovně s pozměňovacími návrhy, které do obou zákonů zakotví alespoň státní záruky za nedobytné pohledávky z nájemného, což je obdobný postup, jaký vláda zvolila v případě krizových úvěrů ze strany bankovního sektoru. Zatímco v případě bank stát počítá se stovkami miliard korun na státní záruky bankám na splacení půjček podnikatelům, v případě pronajímatelů je jednostranně přenecháváno veškeré riziko a ekonomický dopad na nájemcích a pronajímatelích. V těchto srovnatelných případech je tedy postupováno odlišně a zcela nespravedlivě.

Autor: Hana Kordová-Marvanová, TGM, Praha, ČR, 16.4.2020

Analýza zde: