Magistrát se na vzájemné koordinaci dohodl se Svazem městských částí hlavního města Prahy…

Na spolupráci při zavádění metodiky pro příspěvky developerů za zhodnocení území a na veřejnou in-frastrukturu se tento týden Magistrát hlavního města Prahy, který ji připravil, shodl se Svazem městských částí hlavního města Prahy a zástupci dalších dotčených pražských městských částí. Zásadní je podle nich jednotný přístup směrem k investorům, který povede ke kvalitní výstavbě zohledňující potřeby budoucích obyvatel.

Koordinace postupu při zavádění pravidel pro investory usnadní jednání o developerských projektech na území pražských městských částí, které jsou součástí svazu. “Zpřehlední se situace nejen pro investory, kteří budou znát už dopředu své možnosti, ale také pro městské části, kterým odpadne starost o složité nastavování individuálních pravidel. Proces obsažený v metodice zpracované magistrátem je podle nás kvalitní a budeme na něm dál spolu-pracovat,” říká místopředsedkyně Svazu a starostka městské části Praha-Petrovice Olga Hromasová.

Podrobnější návod pro budoucí praxi přinese pracovní skupina, v níž se na výsledné podobě aplikace metodiky v praxi budou podílet zástupci magistrátu i městských částí a Svazu městských částí hlavního města Prahy.

Shoda může do budoucna napomoci transparentnosti a předvídatelnosti postupu jak magistrátu, tak jednotli-vých městských částí pro developery. “Soulad magistrátu a městských částí při utváření zásad pro developery na celém území města Prahy navíc usnadní spolupráci magistrátu a jednotlivých městských částí při prosazování zá-jmů jejich obyvatel ve vztahu investorům,” dodává advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Jednotný rámec pro jednání o plánované výstavbě na území Prahy by přivítali i zástupci developerů. Podle nich může vést k pozitivnější komunikaci o projektech směrem k veřejnosti i k transparentnímu a smysluplnému vyu-žívání peněz na zajištění nezbytné infrastruktury:

„Naším cílem je zajistit kvalitní podmínky pro život budoucích obyvatel našich projektů a vnímáme toto téma jako naši společenskou odpovědnost. Diskusi o příspěvku developerů na veřejnou infrastrukturu se nevyhýbáme, protože si uvědomujeme nedostatečné zajištění těchto potřeb v rámci systému rozpočtového určení daní. Věříme také, že by příspěvek plynoucí z pravidel pro developery mohl v budoucnu směřovat i do jiných oblastí, než jsou komunika-ce, technická infrastruktura, v lepším případě školy a školky. Například bychom rádi podpořili infrastrukturu pro sociálně slabé nebo na domovy pro seniory,” říká Roman Havlíček, výrobní ředitel společnosti JRD Develop-ment.

„Kvituji snahu o průhlednost systému a postupu při jednání o výstavbě na území obce. Celý systém by měl být nastaven co nejjednodušeji a transparentně se stejnými podmínkami pro všechny. Bylo by dobré, kdyby závazky z uzavřené dohody plynuly obci i developerovi a ten se, v případě, že samospráva nesplní některý dílčí krok, mohl legitimně ozvat. Vzhledem k tomu, že povolování staveb je časově velmi náročný proces za stávajících legislativ-ních podmínek, tak je v daném případě nutno zajistit i kontinuitu, aby se nestávalo, že nová reprezentace obce začne uzavřené dohody zpochybňovat, že pro ně neplatí neb je neuzavírali oni. Současně nás zajímá, do čeho bu-dou vynaložené peníze investovány. Chceme, aby náš příspěvek byl co nejvíce reálně využit, což by mělo být v rámci pravidel jasně ošetřeno,“ uvádí Jan Kubíček, výkonný ředitel společnosti Sebre.

Autor: Redakce, SMCHMP, Praha, ČR, 18.9.2020

Zdroj:

http://www.smchmp.cz/