Školy chtějí energetické úspory…

V březnu loňského roku Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 146. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, podporovaného z Fondu soudržnosti EU. Na základě této výzvy si mohou vlastníci veřejných budov samostatně zažádat o finanční prostředky ve formě nevratné podpory především v rámci energetických úspor.

Konkrétně se jedná o výstavbu zdrojů elektřiny a tepla využívajících obnovitelné zdroje energie, vybudování systémů řízeného větrání s rekuperací ve školách a využití potenciálu energetických úspor zlepšením tepelně-izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb a zefektivnění technických zařízení budov (zdrojů tepla, systémů vytápění, ohřevu vody, vnitřního osvětlení atd.).

Na základě předložené výzvy pražské školy vytvoří investiční projekty, v rámci kterých sníží nepříznivé dopady svého provozu na životní prostředí. Díky penězům z Evropské unie provedeme úpravy pro potřeby energetických úspor s důrazem na naše klima. V průběhu let 2022 až 2023 počítáme se zapojením až několika desítek středních škol a investicemi v řádech stovek milionů korun.  Ačkoliv po celé zemi vládne koronavirus, klimatická změna se nezastavila a je třeba se na ní nadále připravovat a snažit se ji mírnit,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral

Jednotlivé školy zřízené hlavním městem si po schválení Souhlasného stanoviska s realizací projektu podaly své žádosti na Státní fond životního prostředí. Školy pak na základě schválené žádosti obdrží od Ministerstva životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výsledek, zda budou projektové záměry podpořeny a v jaké výši, bude znám přibližně v polovině letošního roku.

Základní výše podpory je odstupňována 30–50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo teplé vody je výše podpory 40–60 % ze způsobilých výdajů projektu a u instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje maximálně výše podpory 70 % ze způsobilých výdajů. Při realizacích nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu dosahuje základní výše podpory 30 %.

Spolufinancování projektů ze strany hlavního města Prahy bude zajištěno prostřednictvím vlastních finančních zdrojů hlavního města v rámci investiční akce Energetické úspory.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 1.2.2021

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/skoly_chteji_energeticke_uspory_praha.html