Jste vlastníkem památkově ­chráněného domu a plánujete jeho opravu, restaurátorské práce nebo rekonstrukci?

Až do 15. února můžete požádat o dotaci na tyto práce.V rozpočtu na rok 2022 je na památkové dotace vyčleněno celkem 720 tisíc korun.

Žadatelé z těchto peněz mohou uhradit maximálně 65 % z celkových nákladů památkové obnovy. Peníze z dotačního programu je možné použít jen na stavební a restaurátorské práce, které povedou k zachování historické a památkové hodnoty objektu, naopak z nich nelze hradit například modernizaci vytápění, zdravotně technických instalací a elektroinstalací, re­a­lizaci nástaveb a přístaveb objektů, ale ani pořízení průzkumů a projektové dokumentace. „Památková ochrana těchto objektů ­často majitele od rekonstrukce spíše odrazuje. Požadavky na použité materiály, technologie a stavební postupy jsou totiž mnohdy finančně i časově náročnější. Proto i letos chceme finančně podpořit a motivovat majitele k jejich ochraně a obnově,“ říká radní Eva Smutná, která má památkovou péči v gesci.

Loni uspěly tři projekty

Dotační program na podporu obnovy památkově či historicky významného objektu či souboru radnice vypisuje už od roku 2008. Praha 6 tak mimo jiné postupně přispěla na obnovu Jurkovičovy vily v Bubenči, obnovu vily od Josefa Gočára v ulici Tychonova, na postupné stavební úpravy venkovské usedlosti v Ruzyni nebo objektu Kaple Nejsvětější Trojice na Hadovce.

V roce 2021 částka 79 tisíc korun pomohla při opravě vstupu a dvou oken v chodbě vily v ulici U Letohrádku královny Anny 3, na opravu vřetenového dřevěného schodiště kostela sv. Gotharda šlo 172 tisíc a na havarijní opravu prejzové střechy na západní straně kostela sv. Matěje 330 tisíc korun.

Dotace jsou určené na zachování či obnovu památkové hodnoty objektů, které jsou:

– nemovitostí zapsanou na seznam kulturních památek nalézajících se na území Prahy 6

– nemovitostí v Pražské památkové rezervaci, ve vesnické památkové rezervaci Ruzyně či v památkových zónách Prahy 6, které jsou významné a důležité z hlediska památkové ochrany a jejich uplatnění ve veřejném prostoru

– movitou věcí – kulturní památkou na veřejně přístupném místě v Praze 6

– významným objektem, jeho částí nebo součástí, které jsou důležité z hlediska památkové péče a uplatnění ve veřejném prostoru, ačkoli nejsou kulturními památkami ani se nenacházejí v památkové rezervaci nebo zóně.

Žádosti doručené na radnici se zhodnotí podle předem daných kritérií. Mezi ně se řadí společenský přínos nebo kvalita zpracování předloženého projektu, připravenost žadatele opravu realizovat a výše spolufinancování ze strany žadatele. Podporu lze poskytnout i zpětně na již realizované, respektive práce započaté 1. července 2021, které splňují kritéria tohoto programu. Práce – ta platí jak pro už započaté opravy, tak pro ty, které vlastníci ještě připravují – musejí být dokončené v letošním roce. Žadatel je povinen nejpozději do 18. listopadu požádat zástupce městské části o stanovení termínu závěrečné kontroly provedených prací. Pokud se kontrola neuskuteční nejpozději do 5. prosince, nárok na čerpání dotace zaniká.

Jak žádost podat?

Žádost o dotaci pro rok 2022 lze podat pouze na předepsaném formuláři platném společně se všemi požadovanými doklady do 15. února. Jedno vyhotovení se podává v tištěné podobě, druhé elektronicky. Nedílnou součástí žádosti o památkovou dotaci je kladné závazné stanovisko Odboru památkové péče MHMP k předmětné obnově.

Autor: Redakce, Praha 6, ČR, 4.1.2022

Zdroj:

https://www.praha6.cz/aktuality/praha-6-vyhlasuje-dotace-na-opravu-pamatkovych-objektu-2022-01-03