Rada hl. m. Prahy na svém jednání schválila vypsání veřejné zakázky „Provedení hloubkových auditů veřejných zakázek a majetkových transakcí v určených společnostech založených hl. m. Prahou a dále i v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy II.“ 

Zároveň s tím byla zrušena původní veřejná zakázka, která vzešla z usnesení radních z letošního srpna. Nová veřejná zakázka je rozdělena celkem do 5 částí a výběru dodavatele budou předcházet předběžné tržní konzultace s mezinárodními forenzními auditními týmy.

Cílem schválených hloubkových auditů je zjistit případné netransparentní nebo nevýhodné postupy a případná korupční jednání při přípravě a realizaci projektů a zadávacích řízení na pořízení dodávek, služeb nebo stavebních prací v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s., v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a dále ve vybraných městských společnostech.

„Audity jsou nezbytné pro to, aby se zjistilo, jestli v jednotlivých projektech nevznikla městským společnostem nebo hlavnímu městu Praze škoda, a pokud ano, na kom a do jaké míry spočívá konkrétní odpovědnost. Teprve pak budou moci město či Dopravní podnik jako poškození uplatnit škodu v trestním nebo občanskoprávním řízení. Kromě toho se výsledky auditů stanou podkladem pro nastavení mechanismu, který by v budoucnu zabránil podobným kauzám, jakou byl Dozimetr. Transparentní hospodaření města a městských společností a bránění korupci musí být pro hlavní město absolutní prioritou,“ říká radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

V návaznosti na případ nazývaný Dozimetr a s ohledem na mimořádnou situaci v Dopravním podniku hl. m. Prahy v souvislosti s policejním vyšetřováním přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy už na svém jednání 16. června 2022 usnesení, podle kterého má být zajištěno vypracování zadání hloubkového auditu u zakázek a majetkových transakcí Dopravního podniku hl. m. Prahy v období 2014 – 2022, u kterých existuje pochybnost či podezření na netransparentní postup nebo korupční jednání. A současně bylo rozhodnuto, že bude nutné provést hloubkové audity také u některých dalších městských společností.

S ohledem na maximální obezřetnost při zadávání této nadlimitní veřejné zakázky a s důrazem na její transparentnost přistoupilo hlavní město k rozdělení zakázky na části, kdy je cílem zpracování jednotlivých auditů u dotčených společností zvlášť tak, aby hlavní město obdrželo relevantní výstupy od odlišných dodavatelů – auditorů.

Původní veřejná zakázka z letošního srpna byla sice nyní zrušena, souhrn poznatků z jejího dosavadního průběhu je však promítnut do dalšího postupu při zadávání aktuálně schválené nové veřejné zakázky. Ta bude strukturována jiným způsobem, a především pak odbor právní podpory Magistrátu hl. m. Prahy, jenž veřejnou zakázku zadává, bude pro všechny její části organizovat předběžné tržní konzultace s mezinárodními forenzními auditními týmy, které doposud v městském dopravním podniku audity nerealizovaly. Výstupy z těchto konzultací pak budou zohledněny v jednotlivých zadávacích podmínkách konkrétních částí.

Nová veřejná zakázka schválená pondělním usnesením pražské rady je rozdělena celkem do 5 částí. První z nich se týká zpracování analýzy ekonomické výhodnosti a prověření důvodů pro uzavření smlouvy se společností Xanthus Servisní a.s. Druhá část se má věnovat zajištění auditu ekonomické výhodnosti společného podniku Nové Holešovice a Smlouvy o výstavbě revitalizace stanice metra Palmovka se společností Akvo Praha s.r.o. Účelem další části je provedení hloubkových auditů zakázek a majetkových transakcí u zadavatelů Pražské služby, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Kolektory Praha, a.s. za období 2014 až 2022.

Čtvrtá část veřejné zakázky tkví v provedení hloubkového auditu na Magistrátu hl. m. Prahy u vymezených smluvních vztahů hl. m. Prahy vzniklých v letech 2010 až 2022 a poslední část se týká provedení hloubkového auditu zakázek a majetkových transakcí u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. za období 2014 až 2022.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 15 milionů Kč bez DPH, nabídky však budou hodnoceny pouze na základě kvality.

Autor: Redakce, Praha.eu, ČR, 14.12.2022

Zdroj:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_vypise_novou_verejnou_zakazku_na.html